Avís legal i condicions d’ús

De conformitat amb el que disposen els articles 10 i 11 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic es posa a disposició dels usuaris i visitants la informació legal relativa a la entitat propietària del lloc web ubicat a l’adreça d’Internet www.mallorcadivingadventure.com

Titular de la pàgina web

Denominació social MALLORCA DIVING AVENTURE 2023 S.L, CIF: B44804672 Dir. postal: PLAÇA NOVA, Nº 1 (LOCAL 1), C.P.: 07157, PORT D’ANDRATX, Telèfon: +34 666 615 292, correu electrònic: chema@mallorcadivingadventure.com.

Activitat: centre de busseig

Per navegar en aquesta pàgina web com a visitant o per registrar-se i poder accedir als serveis oferts per www.mallorcadivingadventure.com, caldrà acceptar les següents condicions de servei i ús de la pàgina web:

    1. L’usuari i/o client assumeix aquestes condicions generals de servei.
    2. Si l’usuari i/o el client no accepta aquestes condicions, no podrà fer ús d’aquesta pàgina web, ni accedir als serveis que ofereix Mallorca Diving Adventure 2023.

Ús correcte de la pàgina web

a) Les presents Condicions d’Ús regulen l’accés i la utilització de la pàgina web www.mallorcadivingadventure.com La utilització d’aquesta Web li atribueix la condició d’usuari des de l’accés i l’inici de la navegació per aquesta. Des del moment d’accés a qualsevol dels continguts l’usuari accepta de manera expressa aquestes condicions generals. L’usuari accepta les condicions particulars aplicables dels diferents serveis que ofereix l’entitat a la web a què accedeix.

b) A través de la pàgina web, www.mallorcadivingadventure.com, es facilita als usuaris l’accés i la utilització de informació i serveis diversa.

c) L’usuari ha de ser més gran per utilitzar els serveis de la Web www.mallorcadivingadventure.com. Els menors de 18 anys només podran fer servir els Serveis de la Web www.mallorcadivingadventure.com sota la supervisió d’un progenitor o tutor legal.

d) L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina web de conformitat amb la Llei i amb el que disposen les presents Condicions Generals

e) Amb caràcter general, per a la prestació dels serveis i l’accés a la informació de la pàgina web, no s’exigeix ​​la subscripció prèvia o registre dels usuaris. No obstant això, Mallorca Diving Adventure condiciona la utilització d’alguns dels Serveis, oferts a la Web, a l’emplenament previ del corresponent registre o formulari de recollida de dades de caràcter personal de l’usuari. Aquest registre s’efectuarà en la forma expressament indicada al mateix servei o a les condicions particulars que, si s’escau, el regulin.

f) L’usuari s’obliga a fer un ús adequat dels continguts i serveis de la pàgina web www.mallorcadivingadventure.com.

g) No introduir, emmagatzemar o difondre qualsevol informació o material que atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, la normativa vigent.

h) Es prohibeix de manera expressa qualsevol actuació que pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis o impedir-ne un normal gaudi per altres usuaris.

i) L’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades de caràcter personal, programes o documents electrònics que es trobin a la Web.

j) L’usuari s’obliga a no introduir, emmagatzemar o difondre cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys a la pàgina web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de l’entitat, de qualsevol altre usuari, dels proveïdors o en general de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra manera sigui capaç de causar qualsevol tipus d’alteració o impedir-ne el funcionament normal.

k) No realitzar activitats publicitàries, promocionals o d’explotació comercial a través del web. No utilitzar continguts i en particular informació obtinguda a través del web per remetre publicitat o enviar missatges amb dades personals de tercers.

l) Es prohibeix qualsevol acció que impliqui destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, les informacions, els programes o els documents electrònics de l’entitat, els seus proveïdors o tercers.

m) Està prohibida qualsevol acció que comporti la infracció dels drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets de tercers, i en general està prohibit expressament l’ús de qualsevol contingut del qual l’usuari no sigui titular.

n) L’usuari té prohibit realitzar pràctiques o actes de ‘spam’ en l’ús o com a conseqüència de l’ús del web o de les informacions i serveis amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial, a una pluralitat de persones sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment, ni qualssevol altres missatges no sol·licitats ni consentits prèviament a una pluralitat de persones. Té prohibit així mateix enviar cadenes de missatges electrònics no sol·licitats ni prèviament consentits, i utilitzar llistes de distribució a les quals es pugui accedir a través del web.

ñ) L’entitat es reserva el dret a fer qualsevol tipus d’acció legal contra aquells que infringeixin les obligacions assumides.

Modificacions

Mallorca Diving Adventure es reserva el dret a modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ aquestes condicions. En aquests casos es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible. De la mateixa manera, es reserva el dret a modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació i configuració de la Web.

Enllaços amb tercers

Aquest Avís Legal es refereix únicament a la pàgina web i continguts de Mallorca Diving Adventure, i no s’aplica als enllaços oa les pàgines web de tercers accessibles a través de la pàgina web. Mallorca Diving Adventure no és responsable del contingut de cap de les pàgines web de destinació d’un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una pàgina web on s’arribi des de la web de Mallorca Diving Adventure.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts de la pàgina web són titularitat exclusiva de l’Entitat i, amb caràcter enunciatiu, que no és limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen a la pàgina web. Així mateix els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts a la pàgina web estan protegits per la Llei de propietat intel·lectual i industrial.

Correspon a l’entitat l’exercici exclusiu dels drets d’explotació de la propietat intel·lectual esmentada, en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública.

L’usuari té prohibit qualsevol ús no consentit totalment o parcial de qualsevol dels continguts de la pàgina web que integren els drets de propietat intel·lectual o industrial de l’entitat sobre la pàgina i/o els seus continguts.

L’entitat es reserva el dret a realitzar qualsevol tipus d’acció legal contra qualsevol usuari que faci una acció que impliqui reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts de la pàgina web i que constitueixi una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de la mateixa.

Notificacions

Als efectes de les presents Condicions Generals, i per a qualsevol comunicació que calgui entre l’entitat i l’usuari, aquest últim haurà de fer ús del correu electrònic info@mallorcadivingadventure.com. Les comunicacions de l¡entitat a l¡usuari es realitzaran conforme a les dades de caràcter personal aportades per aquest últim en registrar-se a la pàgina web www.mallorcadivingadventure.com.

L’usuari accepta expressament i per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització de la pàgina web i/o la contractació dels serveis oferts a la mateixa, la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a la tramesa d’aquestes comunicacions.

Legislació aplicable. Submissió a fur

Aquestes condicions es regeixen per la legislació espanyola, que és aplicable en allò que no disposa aquest contracte en matèria d’interpretació, validesa i execució. Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Palma de Mallorca per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.